Regulamin Biblioteki
 
§ 1
 
1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy mieszkańcy.
2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
a) okazać dowód osobisty;
4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
5. Czytelnik zobowiązany jest poinformować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, pracy lub szkoły.
6. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z biblioteki.
7. W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 
§ 2
 
1. Z czytelni (kącika czytelniczego) mogą korzystać wszyscy mieszkańcy.
2 Korzystanie jest bezpłatne.
3. Wierzchnie okrycie i teczki należy pozostawić w wyznaczonym miejscu.
4. Czytelnik jest zobowiązany wpisać się do zeszytu obecności.
5. W czytelni (kąciku czytelniczym) obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków.
6. Z księgozbioru podręcznego oraz czasopism korzysta się tylko na miejscu.
7. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.
 
§ 3
 
1. Wypożyczyć można jednocześnie 3 woluminy.
2. Książki z działu beletrystyki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.
3. Książki popularnonaukowe wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.
4. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
5. Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
6. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 2 i 3, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
7. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informacje, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana przez niego pozycja.
8. Na prośbę czytelnika biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek.
9. Dzieci do lat 15-tu mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych za zgodą rodziców.
10. Wybrane książki czytelnik rejestruje u bibliotekarza. Jemu też zwraca wypożyczone książki. 
 
§ 4
 
1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książek przed ich wypożyczeniem i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.
3. Czytelnik może za zgodą kierownika biblioteki dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej, inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną bibliotece.
 
§ 5
 
1. Czytelnik, do którego biblioteka wysłała upomnienia w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty.
2. Jeżeli czytelnik mimo wysłanych upomnień odmawia zwrotu książek, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
3. Biblioteka może podać do publicznej wiadomości nazwiska osób, złośliwie uchylających się od zwrotu książek.
 
§ 6
 
Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki. Decyzją w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.
Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Wójta Gminy Firlej.

Licznik odwiedzin: 48339