Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminna Biblioteka Publiczna - Firlej

ul. Kościelna 4, 21-136 Firlej

 

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Firleju z siedzibą przy ul. ul. Kościelnej 4, 21-136 Firlej, tel.(81) 857-50-83, Email: gbpf@interia.pl
  Strona: http://www.firlej.naszabiblioteka.com
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej inspektor@cbi24.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu  udostępniania  materiałów  bibliotecznych, a także  ich  odzyskania  lub  odzyskania  ich  równowartości  zgodnie  z  przepisami  ustawy o bibliotekach  (art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO).  Na  podstawie  Pani/a  zgody  mogą  być  także przetwarzane dodatkowe dane umożliwiające szybszy kontakt (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązku prawnego, do którego wypełnienia jest zobowiązany administrator (art. 6 ust. 1 pkt c RODO) w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń i prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości korzystania z usług i zasobów Biblioteki. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody można  wycofać  taką zgodę w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  przetwarzanie,  które  miało miejsce przed jej wycofaniem.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonywania praw i obowiązków Biblioteki wynikających ze świadczonych na Pani/Pana rzecz usług, nie dłużej jednak niż 6 lat od dnia rozliczenia się z tytułu ostatnich zwrotów materiałów bibliotecznych, a w przypadku danych podanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody – do czasu jej wycofania.
 7. Dane  niezbędne  do  korzystania  z  usług  bibliotecznych  będą  przechowywane  przez  okres korzystania  z  oferty  bibliotecznej.  W  przypadku  braku  aktywności  przez okres  nie więcej niż 5 lat od końca roku, w którym Czytelnik ostatni raz korzystał z usług Biblioteki, pod warunkiem, że nie jest wobec niej zadłużony. jeżeli  nie  ma  Pan/i  zobowiązań  wobec  biblioteki,  Pani/a  konto,  wraz  z  danymi osobowymi    zostanie usunięte.  W  przypadku  niezwrócenia  materiałów  bibliotecznych lub innych zobowiązań wobec Biblioteki dane będą przechowywane do czasu ich zaspokojenia lub przedawnienia.
 8. Odbiorcami  Pani/a  danych  osobowych  będą  podmioty  upoważnione  do  tego  na  podstawie przepisów  prawa,  a  także takie które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe tj. m.in. firmy usługowe oraz dostawcy usług IT
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) - przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
  00-193 Warszawa).
 1. Pani/Pana  dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Informacje

Liczba wyświetleń: 128
Utworzono dnia: 26.05.2021

Historia publikacji

 • 26.05.2021 09:46, Administrator
  Dodanie strony: Klauzula informacyjna